GEMEENTEBLADOntwerp-bomenbeleidsplan en een ontwerp-bomenverordening Zoeterwoude

Aanvraag voor Natuur en milieu | Organisatie en beleidRuimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude heeft een ontwerp-bomenbeleidsplan en een ontwerp-bomenverordening opgesteld. Deze liggen vanaf 6 maart 2024 gedurende zes weken ter inzage voor inspraak.Toelichting op het ontwerp-bomenbeleidsplan: In 2022 heeft de gemeenteraad het bomenbeleidsplan 2022 en de bomenverordening vastgesteld. Bij de besluitvorming is een amendement ingediend om in uitzonderlijke gevallen bomen te verwijderen/te snoeien voor zonnepanelen. Onder welke voorwaarden dit mogelijk was, kwam in het stuk onvoldoende aan de orde. In Bomenbeleidsplan 2024 wordt deze beleidsregel nader toegelicht. Ook krijgen private bomen in historische linten en private bomen in grotere groengebieden een betere bescherming doordat het kappen van bomen in deze zones weer vergunningsplichtig wordt. Hiermee sluiten we beter aan op het bestaande beeldkwaliteitsplan landelijk gebied (2013). De locatie van de gemeentelijke waardevolle bomen en boomstructuren en die van de vergunningszones voor private bomen zijn verduidelijkt via nieuwe kaarten. Tenslotte is het beleidsplan aangepast aan de nieuwe regels en terminologie van de Omgevingswet.Toelichting op de ontwerp-bomenverordening:De bomenverordening is een document met juridische status, dat voorschrijft in welke mate bomen in Zoeterwoude worden beschermd. Onderdeel hiervan zijn de aanwijscriteria voor beschermwaardige bomen; wanneer voor het kappen van bomen een vergunningsplicht geldt. En op welke gronden de gemeente een vergunning kan weigeren. Het beleid uit het bomenbeleidsplan 2024 is hierin verwerkt zodat beide documenten op elkaar zijn afgestemd.Datum ter inzage legging: 6 maart 2024 Zaaknummer: Z24-034796Wat is de procedure ? Het ontwerp-bomenbeleidsplan en de ontwerp-bomenverordening liggen vanaf 6 maart 2024 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de documenten digitaal bekijken via het digitale publicatieblad op officielebekendmakingen.nl. De documenten hangen als ‘Bekijk documenten’ aan deze publicatie (zie linker kolom). U kunt ook de documenten ook op het gemeentehuis van Zoeterwoude inzien. Heeft u vragen of wilt u de documenten in het gemeentehuis inzien? Neem dan gerust contact op met de beleidsmedewerker groen van de gemeente Zoeterwoude voor het maken van een afspraak. Het telefoonnummer is 071-5806300. U kunt ook een e- mail sturen naar gemeente@zoeterwoude.nl. Vermeld daarbij het zaaknummer. Zienswijze indienen? Iedereen kan tijdens de bovengenoemde periode een inspraakreactie naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Uw schriftelijke reactie richt u aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zoeterwoude. Per e-mail is dit mogelijk via gemeente@zoeterwoude.nl. Vermeld daarbij dat het gaat om het ontwerp-bomenbeleidsplan en/of de ontwerp-bomenverordening. Wilt u mondeling een reactie geven? Neem dan contact op met de gemeente Zoeterwoude. Het telefoonnummer is 071-5806300. De inspraakreacties worden meegenomen bij het vaststellen van het definitieve bomenbeleidsplan en de definitieve bomenverordening.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zoeterwoude. Bekijk alle Bekendmakingen zoeterwoude in .

https://zoeterwoudekrant.nl/bekendmakingen-zoeterwoude/

Deel dit bericht:

Redactie Zoeterwoudekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zoeterwoudekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zoeterwoude.

Gerelateerde berichten