STAATSCOURANTWijzigingsplan Weipoortseweg 1a 2013, Zoeterwoude

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

De burgemeester van Zoeterwoude maakt bekend dat het college van burgemeester en wethouders op 22 januari 2013 besloten heeft het wijzigingsplan Weipoortseweg 1a 2013 vast te stellen. Met toepassing van artikel 3.6, lid 1, sub a Wro is het bestemmingsplan Landelijk Gebied gewijzigd ter plaatse van het perceel Weipoortseweg 1a ten behoeve van ontwikkelingsmogelijkheden van het agrarische bedrijf. Het betreft het vergroten van het bouwvlak. Het wijzigingsplan is te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (plan-ID: NL.IMRO.0638.BP00002WY004-VAS1). De stukken zijn tevens in te zien via www.zoeterwoude.nl en in het gemeentehuis bij het Omgevingsloket, Noordbuurtseweg 27 te Zoeterwoude, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en op dinsdagen op afspraak van 16.00 tot 19.00 uur. Gedurende de periode van 8 februari t/m 21 maart 2013 kan men schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze omtrent het ontwerpplan naar voren heeft gebracht dan wel een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet zijn zienswijze omtrent het ontwerpplan naar voren heeft gebracht. Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met dhr Petros Ceelen, telefoon 071-5806393

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Zoeterwoude. Bekijk alle Bekendmakingen zoeterwoude in .

https://zoeterwoudekrant.nl/bekendmakingen-zoeterwoude/

Deel dit bericht:

Redactie Zoeterwoudekrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Zoeterwoudekrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Zoeterwoude.

Gerelateerde berichten